برقراری پرواز جدید خارجی در فرودگاه کیش

با پیگیری های اداره کل فرودگاه بین المللی کیش ، پرواز سلیمانیه عراق به سمت کیش و بالعکس برقرار گردید.

29 دی 1398
عکاس: حسین تهوری
تعداد عکس: 30