آخرین جلسه هماهنگی ستاد نوروزی فرودگاه برگزار شد.

جلسه هماهنگی مسوولین واحدهای اداره کل فرودگاه با حضور مدیر کل فرودگاه برگزار شد.

21 اسفند 1396
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 7