نسخه جدید طرح اضطراری و مدیریت بحران فرودگاه کیش به تصویب رسید.

این دستوالعمل به چگونگی مدیریت و فعالیت واحدهای درگیر در سوانح و حوادث هوایی و فرودگاهی می پردازد.

تصاویر ذیل مربوط به مانورهای انجام شده در سال های 1393 و 1394 می باشد.

20 مهر 1396
عکاس: حسین تهوری 
تعداد عکس: 60