جلسه ایمنی فرودگاه کیش

جلسه مربوط به موارد ایمنی فرودگاه بین المللی کیش با حضور مدیر کل فرودگاه بین المللی کیش و کلیه واحدهای فعال در فرودگاه کیش برگزار گردید.

18  مهر  1397
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 17