جلسه ایمنی نهمین دوره نمایش هوایی

با توجه به برگزاری ایرشو در روزهای پنجم تا هشتم آذر ماه نود و هفت ، جلسه هماهنگی به منظور افزایش ضریب ایمنی مراسم برگزار شد.

27 آبان 1397
عکاس: حسین تهوری
تعداد عکس: 15