بازدید مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش از باند جنوبی

23 خرداد 1399
عکاس: حسین تهوری
تعداد عکس: 18