# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7160 شیراز 10:45 پذیرش در میز (۱۷) ، تشخیص هویت در میز (۱ ، ۲)
2 سپهران 4334 مشهد 10:55 پذیرش در میز (۹)
3 زاگرس 4106 مشهد 11:45 طبق برنامه
4 زاگرس 4014 تهران 12:45 طبق برنامه
5 فلای پرشیا 7418 اصفهان 12:50 طبق برنامه
6 کیش ایر 7062 بندرعباس 13:30 طبق برنامه
7 زاگرس 4050 تهران 13:45 طبق برنامه
8 کیش ایر 7022 اصفهان 14:15 طبق برنامه
9 کیش ایر 7054 تهران 14:30 طبق برنامه
10 زاگرس 4002 تهران 14:30 طبق برنامه
11 ایران ایر تور 949 مشهد 15:00 طبق برنامه
12 تابان 6264 تهران 15:30 طبق برنامه
13 کیش ایر 7052 تهران 15:30 طبق برنامه
14 وارش 5821 تهران 16:00 طبق برنامه
15 سپهران 4344 مشهد 16:40 طبق برنامه
16 آتا 5660 تهران 17:00 طبق برنامه
17 ماهان 1042 تهران 17:00 طبق برنامه
18 کیش ایر 7056 تهران 17:00 طبق برنامه
19 فلای پرشیا 7407 شیراز 17:30 طبق برنامه
20 کیش ایر 7028 تهران 18:45 طبق برنامه
21 کیش ایر 7060 شیراز 18:45 طبق برنامه
22 ایران ایر 3377 شیراز 19:45 طبق برنامه
23 کیش ایر 7190 اصفهان 20:00 طبق برنامه
24 تابان 6262 تهران 20:30 طبق برنامه
25 ایران ایر تور 917 تهران 21:00 طبق برنامه
26 کیش ایر 7124 تهران 21:15 طبق برنامه
27 تابان 6298 تهران 21:30 طبق برنامه
28 قشم 1225 تهران 21:50 طبق برنامه
29 کیش ایر 7080 تهران 22:00 طبق برنامه
30 کیش ایر 7024 تهران 23:15 طبق برنامه