# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7098 ساری 08:00 طبق برنامه
2 کیش ایر 7124 تهران 08:10 طبق برنامه
3 ایران ایر 3532 مشهد 08:20 طبق برنامه
4 زاگرس 4146 مشهد 08:45 طبق برنامه
5 کیش ایر 7022 اصفهان 09:00 طبق برنامه
6 ایران ایر 3352 بندرعباس 09:00 طبق برنامه
7 ایران ایر تور 8099 مشهد 10:15 طبق برنامه
8 وارش 5807 ساری 10:45 طبق برنامه
9 سپهران 4334 مشهد 10:55 طبق برنامه
10 آسمان 3805 شیراز 12:00 طبق برنامه
11 زاگرس 4141 اصفهان 12:45 طبق برنامه
12 آتا 5653 اصفهان 13:10 طبق برنامه
13 فلای پرشیا 7418 اصفهان 13:10 طبق برنامه
14 کیش ایر 7128 تهران 13:15 طبق برنامه
15 ماهان 4595 کرمان 13:15 طبق برنامه
16 زاگرس 4050 تهران 13:45 طبق برنامه
17 ایران ایر تور 917 تهران 13:45 طبق برنامه
18 کیش ایر 7072 مشهد 14:00 طبق برنامه
19 ایران ایر 3531 اصفهان 14:15 طبق برنامه
20 زاگرس 4002 تهران 14:45 طبق برنامه
21 ایران ایر تور 927 رشت 14:45 طبق برنامه
22 کیش ایر 7054 تهران 15:30 طبق برنامه
23 تابان 6264 تهران 15:30 طبق برنامه
24 وارش 5823 تهران 16:00 طبق برنامه
25 معراج 2865 اصفهان 16:20 طبق برنامه
26 سپهران 4344 مشهد 16:40 طبق برنامه
27 زاگرس 4106 مشهد 16:55 طبق برنامه
28 ماهان 1042 تهران 17:00 طبق برنامه
29 فلای پرشیا 7409 شیراز 17:40 طبق برنامه
30 کیش ایر 7120 یزد 18:30 طبق برنامه
31 کیش ایر 7052 تهران 19:00 طبق برنامه
32 کاسپین 6985 تهران 19:00 طبق برنامه
33 ایران ایر 353 تهران 19:05 طبق برنامه
34 ایران ایر تور 973 تبریز 19:15 طبق برنامه
35 ایران ایر 3377 شیراز 19:35 طبق برنامه
36 آتا 5661 مشهد 20:00 طبق برنامه
37 کیش ایر 7024 تهران 20:00 طبق برنامه
38 زاگرس 4070 تهران 20:10 طبق برنامه
39 تابان 6262 تهران 20:20 طبق برنامه
40 معراج 2821 تهران 20:30 طبق برنامه
41 کیش ایر 7060 شیراز 21:00 طبق برنامه
42 قشم 1225 تهران 21:40 طبق برنامه
43 سپهران 4364 مشهد 22:25 طبق برنامه
44 کیش ایر 7080 تهران 22:30 طبق برنامه
45 کیش ایر 7014 تهران 23:59 طبق برنامه