# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7022 اصفهان 10:00 آماده پرواز
2 وارش 5846 مشهد 10:45 پذیرش در میز (۱۳)
3 ساها 175 تهران 11:30 طبق برنامه
4 سپهران 4334 مشهد 12:10 طبق برنامه
5 ایران ایر تور 999 مشهد 12:15 طبق برنامه
6 کیش ایر 7128 تهران 12:30 طبق برنامه
7 پویا 2317 یزد 12:30 طبق برنامه
8 کاسپین 045 تهران 12:50 طبق برنامه
9 زاگرس 4037 کرمانشاه 13:00 طبق برنامه
10 ایران ایر تور 997 تهران 13:30 طبق برنامه
11 کیش ایر 7028 تهران 13:40 طبق برنامه
12 کاسپین 6985 تهران 13:50 طبق برنامه
13 زاگرس 4050 تهران 14:00 طبق برنامه
14 معراج 2819 تهران 14:20 طبق برنامه
15 تابان 6264 تهران 14:30 طبق برنامه
16 کیش ایر 7054 تهران 14:30 طبق برنامه
17 کیش ایر 7052 تهران 15:30 طبق برنامه
18 وارش 5823 تهران 16:00 طبق برنامه
19 وارش 5821 تهران 16:45 طبق برنامه
20 ایران ایر 3377 شیراز 17:00 طبق برنامه
21 ماهان 1042 تهران 17:00 طبق برنامه
22 کیش ایر 7024 تهران 17:10 طبق برنامه
23 زاگرس 4106 مشهد 17:30 طبق برنامه
24 سپهران 4344 مشهد 18:20 طبق برنامه
25 زاگرس 4002 تهران 18:30 طبق برنامه
26 کیش ایر 7060 شیراز 19:00 طبق برنامه
27 ایران ایر تور 8099 مشهد 19:15 طبق برنامه
28 تابان 6262 تهران 19:30 طبق برنامه
29 کیش ایر 7056 تهران 21:00 طبق برنامه
30 آتا 5660 تهران 21:30 طبق برنامه
31 کیش ایر 7080 تهران 22:00 طبق برنامه
32 قشم 1225 تهران 22:05 طبق برنامه
33 ایران ایر 3352 بندرعباس 22:25 طبق برنامه