# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
1 زاگرس 4005 اصفهان 09:25 طبق برنامه
2 وارش 5821 تهران 09:45 طبق برنامه
3 کیش ایر 7022 اصفهان 10:00 طبق برنامه
4 زاگرس 4037 کرمانشاه 10:15 طبق برنامه
5 کیش ایر 7098 ساری 11:00 طبق برنامه
6 آسمان 3849 بندرعباس 12:15 طبق برنامه
7 کیش ایر 7060 شیراز 12:30 طبق برنامه
8 ماهان 4595 کرمان 13:15 طبق برنامه
9 کیش ایر 7120 یزد 13:15 طبق برنامه
10 زاگرس 4050 تهران 13:30 طبق برنامه
11 کیش ایر 7054 تهران 14:30 طبق برنامه
12 آسمان 3805 شیراز 15:10 طبق برنامه
13 زاگرس 4106 مشهد 15:30 طبق برنامه
14 سپهران 4344 مشهد 16:40 طبق برنامه
15 ماهان 1042 تهران 17:00 طبق برنامه
16 ساها 175 تهران 17:05 طبق برنامه
17 کیش ایر 7024 تهران 17:15 طبق برنامه
18 کیش ایر 7124 تهران 17:30 طبق برنامه
19 کیش ایر 7014 تهران 18:00 طبق برنامه
20 کیش ایر 7128 تهران 20:00 طبق برنامه
21 کیش ایر 7052 تهران 21:00 طبق برنامه
22 قشم 1225 تهران 21:50 طبق برنامه
23 کیش ایر 7080 تهران 23:00 طبق برنامه