به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه بین المللی کیش با برنامه ریزی صورت گرفته بمنظور حفظ ایمنی مسافرین و کاربران در برابر اشعه X و اطمینان از عدم نشتی اشعه از تجهیزات بازرسی ایکس ری فرودگاه بین المللی کیش , پایش دوره ای اشعه کلیه تجهیزات (تعداد ۱۵ دستگاه )ایکس ری این فرودگاه توسط پرسنل اداره ارتباطات و ناوبری هوایی بوسیله دستگاه DOSE METER انجام پذیرفت و مقادیر مربوطه در نواحی مختلف تجهیزات اندازه گیری و ثبت گردیدند. از نتایج استخراج شده در جهت برنامه ریزی و اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی احتمالی بهره گیری میگردد.